Forum för Välfärds höstkonferens 2016

Foto: Gustav Kaiser 

Den 23 november 2016 gick Forum för Välfärds årliga konferens av stapeln på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm. Konferensen var en heldag fylld med diskussion, reflektion och inspiration från vår styrelse, våra gäster och såväl internationella som nationella talare.

Det är andra året Forum för Välfärd bjuder in till konferens och i år tog vi avstamp i tre teser:

 • Digitalisering kan frigöra 25% av vårdens resurser till år 2025
 • Vårdens största utmaning är att integrera hälso- och sjukvården i en sammanhållen vårdkedja - digitaliseringen kan få det att hända
 • Preventionens tid är nu - men hur vi tar oss dit kräver målmedvetet utvecklingsarbete

Konferensens fokus var på hälso- och sjukvårdens verkliga utmaningar och hur agendan för bättre välfärdstjänster framåt kan se ut. Internationella jämförelser visar att Sverige hamnar i topp när det gäller medicinska behandlingsresultat. Men allt fungerar inte väl; svensk vård och omsorg står inför omfattande utmaningar som kräver nya lösningar för att landet ska kunna utveckla en jämlik, personcentrerad, kunskapsdriven och kvalitetsstyrd hälso- och sjukvård. Forum för Välfärd vill visa hur vi går från prat till praktik och vidareutvecklar välfärdssektorn i Sverige.

Några av talarna som vi lyssnade till och förde diskussion med var:

Anna Omstedt, Carl Bennet, Chris Heister | Styrelseledamöter Forum för Välfärd H.K.H. Prins Daniel

Digitalisering kan frigöra 20% av vårdens resurser till år 2025
Magnus Tyreman | Styrelseledamot Forum för Välfärd, Senior Partner McKinsey
Peter Eriksson | Bostads- och digitaliseringsminister
Dr. Omar Hashmi, | Hurley Group, England
Helene Hellmark Knutsson | Minister för högre utbildning och forskning
Dr. Richard Ashby | Brisbane Metro South Hospital
Paneldiskussion med förmiddagens talare och representanter för svensk sjukvård under ledning av Sara Öhrvall | Senior rådgivare, MindMill Network

Vårdens största utmaning är att integrera vården - digitaliseringen kan få det att hända
Annie Lööf | Partiledare, Centerpartiet
Rickard Gustafson | VD SAS, Styrelseordförande Aleris
Case-exempel: ”Vår gemensamma patient” | Forum för Välfärds pilotprojekt tillsammans med Aleris Bollnäs
Panel på scen: 
Peter Graf | VD, TioHundra
Sara Mazur | Vice President & Head of Research, Ericsson
Inger Ros | Ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Patrik Sundström | Programansvarig för e-hälsa, SKL
Elisabeth Winsjansen | Affärsområdeschef & sjukhuschef, Aleris Bollnäs
Panelpitch: kort presentation från Min Doktor, Frisq och Riddarens Vårdcentral - tre digitala entreprenörer inom vården

Preventionens tid är nu - men hur vi tar oss dit kräver målmedvetet utvecklingsarbete
Carolina Klüft| GEN-PEP
Ulla Frantti-Malinen | Health and Welfare promotion, Seinäjoki, Finland
Ola Rosling | Gapminder Foundation

Representanter från Forum för Välfärds styrelse
Carl Bennet, Chris Heister, Eva Nordmark, Anna Omstedt, Magnus Tyreman och Peter Wallenberg Jr

Några reflektioner som vi i Forum för Välfärd tog med oss från förmiddagens diskussion kring digitalisering:

 • Potentialen är stor – men det finns lite olika syner på exakt hur stor, och vad som är av störst vikt. Vi har alla en roll att spela i utvecklingen: det offentliga förstås, men också företag, ideella organisationer och förstås vi alla som medborgare.
 • Regeringen ser ut att ha detta som en prioriterad fråga och mycket bra saker sker – såväl Peter Eriksson som Helene Hellmark Knutsson gav exempel på detta. Helene pekadepå hur Life-Science stärks, och lyfte särskilt att arbete är en gemensam och långsiktig aktivitet, och att vi för första gången nu ser att kliniska prövningar åter ökar. Frågor från publiken pekade på behovet av att våga hålla jämna steg på investeringssidan.
 • Vi fick också ta del av två mycket spännande internationella exempel.
  • Omar Hashmi från Hurley Group gav oss en enkel lärdom - digitalisering går att göra! Och det funkar utan att alla eventuella farhågor besannas, patienterna är nöjda, professionen är nöjda, samt att resultatet blir frigörandet av resurser.
  • Richard Ashby - väldigt inspirerande kring digitalisering. Att inte tala om vad som skall ske på 10 år, inte på 5 år men på 10 veckor, men också vikten av att hålla agendan begränsad. Richard arbetar bara med fem områden - de som tar upp något annat avstår han från att diskutera med.
 • Vi avslutade förmiddagen med en fantastisk panel på temat hur man får digitalisering att hända. Några viktiga saker som kom ut:
  • Vikten av att förstå varför ändringar görs.
  • Att vi har ett demografiskt skifte - den yngre generationen kommer att ha andra krav men också vara tidiga att plocka upp nya trender och tjänster.
  • Att vi är i en fas där mycket data samlas men nu kommer vi behöva en fas där data ordnas och vi skapar mening och ser mönstren i data.

Efter lunch var det intressant att höra både Annie Lööf men också Eva Nordmark ta upp ämnet kring vinster i välfärden. Budskapet från dem båda var tydligt; fokusera på innehållet och inte strukturen, följ upp kvalitet och vad vi får för pengarna. Rickard Gustafson gav oss en väldigt spännande ”aha” i jämförelsen mellan flyget och vården; många kundkontakter, stark profession, utbrett säkerhetstänkande och - digitaliseringen kommer att vara central.

Eftermiddagen fokuserade sedan kring konkreta lösningar där digitalisering möjliggör en mer integrerad vård:

 • Forum för Välfärds fjärde pilot - som också beskrivs som verksamhetsutveckling: konkreta lösningar som integrerat kommun, primärvård och sjukhuset i Bollnäs, med Aleris team som motor i arbetet.
 • Innovatörer som går före – med ett tydligt medskick till våra myndigheter: ni måste också digitalisera!
 • Panelen där Inger Ros påminde om vikten av att ha med patienterna i dialogen och Sara Mazur som pekade på värdet av en gemensam standard, ramverk och spelregler och vad det kan frigöra för innovation.

Avslutningsvis fick vi tydliga budskap kring prevention:

 • Carolina Klüft som lyfte fram vikten av att engagera hela samhället för att alla barn och ungdomar skall få förutsättningar för ett aktivt liv.
 • Ulla Frantti-Malinen som visar att mycket går att göra med små medel – hur Seinäjoki minskat antalet överviktiga barn från 16% till 8% inom ramen för kommunens ordinarie budget.
 • Ola Rosling som pekar på vikten av ett korrekt faktaunderlag och visade oss vad vi inte kan – och vad vi behöver ta redo på för att fatta de rätta besluten inför framtiden.

Vi kallar oss för Forum för Välfärd - och vi känner återigen att vi skapat ett professionellt forum med högt i tak, som också andas optimism och hopp inför framtiden. Vi ser fram emot att ta detta vidare och fortsätta arbeta för dialog, utbyte och långsiktiga förbättringar inom välfärdssektorn. 

Bilagor

Fullständigt program Forum för Välfärds konferens 2016 (pdf, 552 KB)