Forum för Välfärd Rundabordssamtal

Forum för Välfärd samlade 18 maj ledande personer inom svensk hälso- och sjukvård för att diskutera mätbarhet inom sektorn

Övergripande tar vi med oss följande från samtalet:

Vi vill mäta

Mätbarhet är ett viktigt område inom hälso- och sjukvården. Generellt ses att brancher med begränsad mätbarhet förknippas med en låg produktivitetsutveckling, exempelvis byggindustrin. Samtidigt ser vi en imbalans i vården med kostnader som växer snabbare än BNP och begränsade resurser. Livskvalitet kan även betraktas som ett internationellt konkurrensmedel så det finns rent marknadsföringsmässigt ett värde för Sverige i att kunna mäta kvalitet i hälso- och sjukvården. Att mäta bör inte vara kontroversiellt, det handlar om att mäta rätt saker och på rätt sätt.

Vi kan mäta

Det finns reella möjligheter att mäta kvalitet inom vården från flera olika aspekter. Viktigt att vi fokuserar på att mäta rätt saker, såsom att titta på utfall snarare än process. Det uppfattas som att det, främst inom politiken, finns en syn att kvalitet kan approximeras genom att mäta input av resurser i systemet – t ex fler sjuksköterskor eller läkare betyder högre kvalitet. Kopplat till detta sammanblandas ofta medicinsk och patientupplevd kvalitet i debatten kring mätbarhet i vården, mellan dessa finns det betydande skillnader.

Det är svårt, men möjligt att använda mätresultaten och jämföra

Övergripande ses en intellektuell utmaning i att utforma och skapa ett system för att mäta kvalitet inom vården. Men det finns även en utmaning i att därefter implementera och ”sälja in” detta system brett i landet. Exempel på utmaningar inkluderar (men är inte begränsade till) att:

Arbetet sker i silos ute i landet, det finns en brist på nationell samordning
Det är svårt att nå resultat om man tar för stora grepp, då får man inte med sig alla. Man bör efterfråga lokalt (t ex inom en avdelning eller specialitet) vad det är som behöver mätas
Det finns en uppfattning att mätningar behöver ske med vetenskaplig metod för att kunna addera värden
Det är svårt att jämföra mätningar mellan vårdenheter och vårdgivare – t ex krävs komplicerade justeringar för case-mix
Transparens kan vara obehagligt

Det inte finns en gemensam måttstock - för att jämföra krävs att man gör på samma sätt, ska vi använda meterskalan eller inches?

Deltagare: Carl Bennet (Forum för Välfärd), Magnus Tyreman (Forum för Välfärd), Stefan Stern (Forum för Välfärd), Alexander Wennergren Helm (Koncernchef, Aleris), Anna Ingmansson (Avdelningschef, Närsjukvård SLL), Anna Pettersson Westerberg (Chefsekonom, Svensk Försäkring), Anneli Hagberg (Välfärdspolitisk strateg, Vision), Britta Wallgren (Sverigechef, Capio), Carl Rydingstam (Kanslichef, moderaterna i Stockholms Läns Landsting), Magnus Larsson (Ordförande, FAR), Mikael Runsiö (VD, Södersjukhuset)

Forum för Välfärd vill tacka alla medverkande och kommer fortsätta verka för att driva förändring och opinion inom välfärden.