Forum för Välfärd publicerar rapport om personorienterad vårdkedja och drar igång stor preventionsstudie i Södertälje

2014-05-13

Den ideella sammanslutningen Forum för Välfärd lanserar en stor satsning för ökad folkhälsa i Södertälje och publicerar idag en rapport om svensk hälso- och sjukvård med fokus på värdet med en personorienterad vårdkedja. Som en del av denna satsning sjösätts en pilotstudie som syftar till att förebygga diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Under maj och juni erbjuds alla Södertäljebor i åldrarna 20-65 år att testa sin risk att insjukna i dessa sjukdomar. Ambitionen är att nå en så hög andel av alla Södertäljebor som möjligt och därför kommer i tillägg till konventionella kanaler, nya kanaler att användas.

Forum för Välfärd bildades 2013 med ambitionen att genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med andra intressenter som är engagerade inom välfärdens verksamheter, bidra med konkreta och genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden. Styrelsen utgörs av Carl Bennet, Börje Ekholm, Anders Hamsten, Chris Heister, Ulrica Messing, Eva Nordmark, Anna Omstedt Lindgren, Magnus Tyreman, Håkan Sörman och Peter Wallenberg Jr.

Rapporten som publiceras idag (bifogad och på www.forumforvalfard.se) fokuserar på tre områden som har identifierats som särskilt intressanta: (i) Riktad prevention av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, (ii) Vertikalt integrerad vård och (iii) Patientnära tekniklösningar. För vart och ett av dessa områden genomför Forum för Välfärd ett praktiskt inriktat pilotprojekt för att testa teorier och visa på att förändringar går att genomföra med relativt enkla åtgärder.

Det första pilotprojektet, som redan är igång, görs i samarbete med Stockholms Läns Landsting, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Södertälje Sjukhus och Karolinska Institutet och är en preventionsstudie som syftar till att förebygga diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar är tätt kopplade till varandra och är den vanligaste dödsorsaken i både Sverige och Europa. Positivt är att sjukdomarna i stor utsträckning går att förebygga, men det förutsätter att personer i riskzonen tidigt identifieras och erbjuds livsstilsråd och vård. Tidigare studier har visat på hur svårt det är att få en heltäckande bild och nå ut till hela befolkningen med preventionsinsatser. Forum för Välfärd samarbetar därför med en rad olika aktörer i Södertälje såsom Scania, AstraZeneca, Syrisk- ortodoxa kyrkan, Södertälje Kommun samt fotbollsklubbarna Assyriska FF och Syrianska FC för att nå ett så högt deltagande i studien som möjligt. Dessutom agerar Forum för Välfärd på publika platser för att fånga upp förbipasserande. Under maj och juni erbjuds alla Södertäljebor i åldrarna 20-65 år att testa sin risk att insjukna i dessa sjukdomar genom att fylla i en enkät med 15 enkla frågor. Enkäten (FINDRISC) är framtagen i Finland, har starkt vetenskapligt belägg och används bland annat i Finland, Tyskland och Holland.

Det andra pilotprojektet fokuserar på att åstadkomma ett ökat samarbete mellan primärvården och sjukhusvården i Södertälje. Patienter med multipla eller oklara diagnoser kommer att få träffa ett multidisciplinärt team som tillsammans har goda förutsättningar att bedöma hela patientens sjukdomsbild, sammanställa en integrerad vårdplan och ge patienten underlag för att kunna ta ett ökat eget ansvar för sin vårdsituation. Förhoppningen är att detta kommer öka patientkvaliteten och minska antalet akuta läkarbesök.

Det tredje pilotprojektet handlar om att göra patienten mer delaktig i sin egen vård med hjälp av patientnära tekniklösningar. Tanken är att detta i sin tur också gör patienten kapabel att ta ett större ansvar för sin vårdsituation. Den 15 maj drar vi därför igång en idétävling för studenter som går ut på att skapa Sveriges modernaste hälsoapplikation. Tävlingen heter Applicera hälsa (www.applicerahalsa.se) och avslutas med ett så kallat hackathon i september.

Pressträff idag kl. 11 i Södertälje

Idag klockan 11:00 är media välkomna till presskonferens i Ljusgården, hus B411 vid Västra Mälarehamnen 9. Från Forum för Välfärd deltar bland annat Börje Ekholm och Peter Wallenberg jr. Även Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och Mikael Runsiö, VD för Södertälje Sjukhus, kommer att finnas på plats tillsammans med representanter från Karolinska Institutet och Syrisk-ortodoxa kyrkan. Det bjuds på lättare lunch. För anmälan, kontakta Laura Bergtoft, laura.bergtoft [at] forumforvalfard.se, 0735-152261.

För mer information

Oscar Stege Unger, oscar.stege.unger [at] forumforvalfard.se, 070-624 2059
Stefan Stern, stefan.stern [at] forumforvalfard.se, 070-636 7417
www.forumforvalfard.se och www.facebook.com/forumforvalfard

Om Forum för Välfärd

Forum för Välfärd bildades 2013 med målet att genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med andra intressenter som är engagerade inom välfärdens verksamheter, bidra med konkreta och genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden. Initialt har Forum för Välfärd haft ett särskilt fokus på sjukvård och omsorg. Forum för Välfärd är en partipolitiskt obunden plattform för bred dialog över gränserna, inte minst de disciplinära gränserna. Kvalificerade arbetsgrupper utses av styrelsen för att ta sig an prioriterade frågeställningar kring välfärdens regelverk, processer, metoder och verktyg. När Forum för Välfärd etablerades publicerades följande debattartikel på DN: www.dn.se/debatt/vi-vill-fordjupa-dialogen-om-framtidens-svenska-valfard/

Bilagor

Forum för Välfärd publicerar rapport om personorienterad vårdkedja och drar igång stor preventionsstudie i Södertälje (pdf, 24 KB)