Forum för Välfärd publicerar två rapporter om prevention och integrerad vård

2015-06-29

Den ideella sammanslutningen Forum för Välfärd har under 2014 arbetat med två pilotprojekt; ett om prevention och ett om integrerad vårdkedja. Idag publicerar vi resultaten från dessa projekt i from av två rapporter. Syftet är att belysa värdet med en personorienterad vårdkedja inom svensk hälso- och sjukvård.

Forum för Välfärd bildades 2013 med ambitionen att genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med andra intressenter som är engagerade inom välfärdens verksamheter, bidra med konkreta och genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden. Styrelsen utgörs av Carl Bennet, Börje Ekholm, Anders Hamsten, Chris Heister,
Eva Nordmark, Anna Omstedt Lindgren, Magnus Tyreman, Håkan Sörman och Peter Wallenberg Jr.

I rapporten om prevention som publiceras idag (bifogad och på www.forumforvalfard.se) har Forum för Välfärd undersökt om det finns enkla och praktiska sätt att arbeta med prevention, i rätt tid och på ett mer jämlikt sätt. I pilotstudien ”Va me! Tillsammans för ett friskare Södertälje” mobiliserade vi arbetsgivare, föreningar och kyrkan. Syftet var att via olika kanaler nå ut till stora befolkningsgrupper med en förhöjd risk att insjukna i diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Genom att använda enkla självskattningsformulär och engagera olika samhällsaktörer som vanligtvis inte engagerar sig i frågor som rör hälso- och sjukvård, har vi visat att det går att nå ut till högriskgrupper via ett nytt kanaltänk.

I rapporten om integrerad vårdkedja som också publiceras idag (bifogad och på www.forumforvalfard.se) har Forum för Välfärd fokuserat på att bidra med underlag som kan stimulera till diskussion och ett mer integrerat vårdsystem för att rätt vård ska kunna ges till patienter med störst behov. Under hösten 2014 genomförde vi ett pilotförsök i Södertälje för att få en tydligare förståelse för några av de utmaningar som vården behöver hantera. Gruppen av patienter som deltog i piloten hade minst sju primärvårdsbesök under 2013 – patienter som allmänläkarna identifierade som ”mångbesökare” – hade mellan 14 och 20 besök årligen. Våra analyser visar att en stor del av patienterna inte fått den vård och bedömning som de varit i behov av. En av orsakerna var brister i samordningen mellan sjukhusbaserad specialistvård och primärvård.

Forum för Välfärd i Almedalen, 30 juni 2015
Tisdagen den 30 juni, kl. 16.00-19.00 anordnar Forum för Välfärd ett seminarium med efterföljande mingel med rubriken ” Från prat till praktik – så vidareutvecklar vi svensk sjukvård med en personorienterad vårdkedja” under Almedalsveckan i Visby. Där kommer bland andra Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Håkan Sörman (SKL), Oscar Boldt-Christmas (McKinsey & Co.) & Anna Omstedt Lindgren (MedUniverse) presentera våra resultat och rekommendationer från våra pilotprojekt som genomfördes under 2014 samt samtala om innovationsbehovet i vården. För mer information om seminariet, se vår hemsida www.forumforvalfard.se

För mer information
Oscar Stege Unger, oscar.stege.unger [at] forumforvalfard.se, 070-624 2059
Stefan Stern, stefan.stern [at] forumforvalfard.se, 070-636 7417
www.forumforvalfard.se och www.facebook.com/forumforvalfard

 

Om Forum för Välfärd
Forum för Välfärd bildades 2013 med målet att genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med andra intressenter som är engagerade inom välfärdens verksamheter, bidra med konkreta och genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden. Initialt har Forum för Välfärd haft ett särskilt fokus på sjukvård och omsorg. Forum för Välfärd är en partipolitiskt obunden plattform för bred dialog över gränserna, inte minst de disciplinära gränserna. Kvalificerade arbetsgrupper utses av styrelsen för att ta sig an prioriterade frågeställningar kring välfärdens regelverk, processer, metoder och verktyg.

Bilagor

En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds Preventionspilot i Södertälje (pdf, 10.0 MB) En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds Integrerad Vårdpilot (pdf, 1.5 MB)