Om oss

Forum för Välfärd lanserades under Almedalsveckan 2013 som en gemensam plattform som kombinerar erfarenhet från sjukvård, akademi, näringsliv, fack, myndigheter och politik. Vår ambition är att bidra till en fördjupad dialog och visa exempel på faktisk genomförbarhet för prioriterade områden inom svensk välfärd, med start i hälso- och sjukvården.

Som ett första steg mot denna ambition lanserade Forum för Välfärd under våren 2014 tre pilotprojekt inom svensk hälso- och sjukvård: Riktad prevention av diabetes och hjärt- kärlsjukdomar, Vertikalt integrerad vård och Patientnära tekniklösningar. Dessa tre pilotområden valdes för att de berör viktiga delar av svensk hälso- och sjukvård, och för att Forum för Välfärd hoppas kunna bidra med nya lösningar. Sedan dess har Forum för Välfärd publicerat tre rapporter som förklarar piloternas upplägg, bakgrunden till dem samt resultat och rekommendationer utifrån detta.

Vår förhoppning är att dessa piloter kommer stimulera till debatt om både preventiv och vertikalt integrerad vård och om hur teknik kan användas som stöd i det patientnära arbetet. Vi hoppas också kunna belysa ett antal möjliga systemreformer och praktiska ändringar inom den svenska hälso- och sjukvårdens strukturella modell och ersättningssystem som behövs för att driva de här frågorna på bred front. En presentation av piloterna och utvecklingen av Forum för Välfärds arbete har presenterats under Almedalsveckan 2014 och 2015. Efter att piloterna avslutades under våren 2015 publicerades resultaten i två rapporter: en om Prevention och en om Integrerad vård.

Piloterna bedrivs med stöd och insyn av Stockholm Läns Landsting och vi riktar ett speciellt tack till Södertälje Sjukhus, Stockholm Läns sjukvårdsområde, Karolinska Institutet, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Under våren 2016 initierades arbetet med vår fjärde pilot - vår gemensamma patient - som drivs i samarbete med Aleris Specialistvård Bollnäs och Aleris Hälsocentral Bollnäs, kommunerna Bollnäs, Söderhamn och Region Gävleborg. Syftet med piloten är att lösa samordningsproblematiken genom att koordinera och kommunicera kring patientens vård och omsorg.

I juni 2020 meddelade Forum för Välfärds styrelse att stafettpinnen lämnas över till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA som kommer utveckla och arbeta vidare med Forumets frågor framåt. 

Bilagor

Läs sammanställningen av FfVs arbete under åren 2013-2019 här (pdf, 6.3 MB)