Uppförandekod

1. Vi som ingår i Forum för Välfärds styrelse har som individer olika bakgrunder och kompetenser i det svenska samhället – detta eftersom vi är övertygade om att den svenska sjukvården och omsorgen kan berikas av varierande erfarenheter när vi försöker finna lösningar på framtidens utmaningar inom dessa sektorer.

2. Välfärdstjänster av högsta kvalitet är bärande delar i den grundläggande infrastruktur som behövs för att både näringsliv och samhälle ska fungera. Som styrelse tror vi att en fördjupad och långsiktig dialog mellan parter som är engagerade för vår gemensamma välfärd – bl a akademi, näringsliv, fack och politik – behöver fler kontaktytor för att finna konkreta och väl underbyggda vägar framåt. Som styrelse drivs vi av att erbjuda sådana mötesplatser. Vi som ingår i styrelsen bidrar med vår tid, engagemang och nätverk i syfte att påverka och förbättra förutsättningarna för att nå ett vårdsystem och en vårdkvalitet av världsklass.

3. Forum för Välfärds ambition är att, genom dedikerade och specialiserade arbetsgrupper, genomföra kvalificerade analyser och presentera och sammanställa relevanta fakta – internationell såväl som svensk – och baserat på dessa formulera förslag till möjliga handlingsvägar framåt när det gäller att verkliggöra förbättringspotential och hållbara spelregler inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Om styrelsen ska ge den politiska beslutsarenan specifika råd om åtgärder ska det vara konsensus i styrelsen.

4. Inom styrelsen eftersträvar vi i övrigt samsyn i allt som Forum för välfärd gör. Därmed lägger vi som styrelse en drivkraft på oss själva att aktivt delta i våra sammankomster och dra gemensamma slutsatser av bidrag från Forum för välfärds arbetsgrupper och annan verksamhet. Det blir därmed en grundläggande gemensam arbetsmetod för att ständigt prestera relevanta och användbara resultat.

5. Som styrelse har vi en öppen attityd till att delta i dialoger i vidare sammanhang. Men som styrelsemedlemmar respekterar vi alla att våra diskussioner stannar i styrelsen – tills vi gemensamt kommit överens om att ett material är färdigprocessat för att offentliggöras i Forum för Välfärds namn.

6. I Forum för Välfärds styrelse står vi för det gemensamma förslagen i dess helhet, även i efterhand och även i händelse av att man lämnat gruppen.

7. Forum för Välfärd är inte ett plattform för att driva opinion för den egna personen eller organisationen/företag man jobbar för och är engagerad i.