Riktad prevention av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Tidigare studier i bland annat Finland har visat att det är möjligt att identifiera invånare som löper risk att utveckla de tätt sammankopplade sjukomsgrupperna diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av ett enkelt enkätverktyg (träffsäkerhet på 80 procent för diabetes och 70 procent för hjärt- och kärlsjukdomar). De visar också att hälsoekonomin i att upptäcka och påbörja behandling av dess sjukdomar tidigt är mycket god. Problemet har varit att det är svårt att kostnadseffektivt nå stora delar av befolkningen, i synnerhet socioekonomiskt utsatta grupper – trots att dessa grupper ofta är de som skulle dra störst nytta av insatser.

I den här pilotundersökningen ville vi därför se om det genom ny teknik och kreativa kanaler (arbetsplatser, sociala medier, föreningar, religiösa samfund) gick att nå ut till en stor del av befolkningen till en betydligt lägre kostnad än genom traditionella metoder. Om detta lyckas skulle det innebära en viktig modell för hur landsting kan bedriva effektivt preventionsarbete för dessa – och andra – folksjukdomar. I förlängningen skulle det innebära både högre livskvalitet för invånarna och lägre totala sjukvårdskostnader.

Det konkreta upplägget för FfV-piloten var enligt följande:

  • Den väl beprövade enkätmetoden FINDRISC användes för att identifiera individer som löper risk att utveckla diabetes och/eller hjärt- och kärlsjukdom.
  • Södertälje kommun användes som pilotområde. Södertälje, precis som många andra kommuner med en hög andel utrikesfödda, har ofta en låg deltagandegrad i screeningsammanhang. Ett belysande exempel är en screeningstudie för förekomst av förmaksflimmer från år 2013 där endast cirka 25 procent av målgruppen i Södertälje deltog, i jämförelse med cirka 70 procent i andra kommuner i Stockholm.
  • De kommunikationskanaler som användes inkluderar brevutskick, samarbete med religiösa församlingar, sociala medier, arbetsplatser och massmedial kommunikation. Enkäten lanserades på flera olika språk för att höja möjligheten till deltagandet från flera etniska grupper.
  • Samtliga som svarade på enkäten informerades om sin risk att utveckla diabetes och/eller hjärt- och kärlsjukdom inom en tioårsperiod. Samtliga som hade hög risk erbjöds möjlighet till diagnostik vid en av FfV:s tillfälligt uppsatta provtagningsenheter och de personer som i detta utvigdade steg påvisade förhöjda värden uppmanades att söka vård för vidare utredning och eventuell behandling. Individerna som föll utanför högriskgruppen erbjöds livsstilsrelaterade råd för att sprida kunskapen om hur de själva kan bidra till bättre hälsa.
  • Piloten lanserades i maj 2014 och pågick i två månader.