Vår gemensamma patient

Under våren 2016 initierades arbetet med vår fjärde pilot som drevs i samarbete med Aleris Specialistvård Bollnäs och Aleris Hälsocentral Bollnäs, kommunerna Bollnäs, Söderhamn och Region Gävleborg. Syftet med piloten var att lösa samordningsproblematiken genom att koordinera och kommunicera kring patientens vård och omsorg.

Vi ville samordna vård och omsorg för vår gemensamma patient som uppsökte vård inom ovan nämnda kommuner, Region Gävleborg samt inom Aleris verksamheter i Bollnäs.

Fokus för piloten låg på tre viktiga segment:

  • Mångbesökare i vården (hos Aleris och övriga vårdgivare)
  • Patienter som varit inskrivna och får fortsatt vård på äldreboende/hemsjukvård
  • Återinskrivna patienter

Piloten ”Vår gemensamma Patient” sammanvävde FfV:s tre föregående piloter: Prevention, Integrerad vårdkedja samt Patientnära tekniklösningar.

Konsultationer på distans

En stor del av mångbesöken i vården drivs av oro och behov av råd som kan ges på distans till patienten eller ansvarig vårdgivare. När det exempelvis gäller äldre patienter, kan förflyttning från boende till vårdcentral eller sjukhus resultera i försämring av patientens hälsotillstånd och är ofta kostsamt. Det kan även vara så att vårdgivare eller patient helt enkelt väljer att inte kontakta vården vid försämrat tillstånd då det upplevs besvärligt. Detta kan leda till dyra akuta tillstånd eller i värsta fall permanent skada.

Kontakten som sker idag vårdgivare till vårdgivare är omständlig, speciellt över organisationsgränssnitt vilket leder till att patientens behandling försvåras och försenas.

Lösningsförslaget för att förbättra detta är att erbjuda patienter och vårdare möjlighet till kontinuerlig vårdkontakt via digitala kanaler. Patient och vårdpersonal får tillgång till hårdvara och mjukvara som möjliggör videokontakt.

Monitorering på distans och proaktiv vårdkontakt vid försämrat tillstånd

Mer och mer sjukvård ges i hemmet, då detta ofta både är bekvämt för patienten och resurseffektivt. Även vård som utförs i hemmet kräver dock kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att patienten kan få hjälp på en högre vårdnivå om hens tillstånd skulle försämras. God och strukturerad uppföljning som ges i hemmet kan möjliggöra för patienter att återvända hem tidigare efter en sjukhusvistelse. Kroniska patienter, framförallt med hjärtsvikt och KOL, är stora vårdkonsumenter och saknar i stor utsträckning verktyg för att styra över sin egen vård. För dessa patientgrupper kan lösningar som förbättrar uppföljning och monitorering ge förbättrad livkvalitet och minska antalet onödiga besök i vården. 

Genom att erbjuda monitorering på distans via digitala hjälpmedel till multisjuka- och kroniskt sjuka patienter som skrivits ut, förbättrar vi egenvården och ger patienter en tryggare hemsjukvård. Genom att kombinera detta med ett proaktivt kontaktnätverk med olika professioner i Aleris vårdverksamheter och den kommunala hemsjukvården säkerställer vi en personorienterad och integrerad vårdkedja, där patienten alltid är i centrum.

Förbättrad ut- och inskrivningsprocess inklusive läkemedelsgenomgång

Idag har endast patienten själv tillgång till sin läkemedelslista, exempelvis via apotek eller e-hälsomyndigheten. Om ett läkemedel byts ut på grund av att det är verkningslöst eller om en dosering förändras, kan läkemedelsfel uppstå på grund av användning av olika journalsystem och att vårdgivaren inte har tillgång till patientens läkemedelslista.  Dessa informationsöverföringsfel leder till icke-uppdaterade läkemedelslistor, vilket i det långa loppet kan leda till felmedicinering och felaktig vård för patienten. Enligt Socialstyrelsen är 8% av akuta inläggningar av äldre patienter orsakade av läkemedelsbiverkningar, varav 60% av dessa fall kan förebyggas.

Genom bättre informationsöverföring kan sjukvården förbättras för multisjuka patienter med många läkemedelsföreskrifter. För patienter som varit inlagda utformas digitala utskrivningsprotokoll inklusive läkemedelsgenomgång. Detta erbjuder verktyg för uppföljning för patienten själv, anhöriga och vårdgivare, allt enligt patientens önskemål. Motsvarande struktur kan även sättas upp för patienter som skrivs in på sjukhus från äldreboende eller hemsjukvård, för att på ett säkert sätt skicka med patientinskrivningsinformation och läkemedelsöversikt. Genom ett förbättrat samarbete i vårdövergången mellan vårdgivare och patient uppnår vi en integrerad vårdkedja där patienten står i centrum.